วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

“เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”